Nacházíte se: Úvodní strana / Jak si zařídit / Stránky témat / Občan a stát / Aktivní občané
Zpět na seznam

Oznamování veřejných sbírek

21.4.2009

Veřejná sbírka je ta sbírka, která je pořádána k získávání a shromažďování dobrovolných peněžních prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí. Nejjednodušším a nejčastěji využívaným způsobem provádění sbírky je shromažďování peněžních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu. Sbírku lze rovněž provádět sběracími listinami, pokladničkami, prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně, prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek, nebo pronájmem telefonní linky.

Veřejnou sbírkou není sbírka konaná politickými stranami nebo politickými hnutími, spolky, společnostmi, svazy, hnutími a jinými občanskými sdruženími, jakož i odborovými organizacemi, registrovanými podle zvláštních právních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů. Veřejnou sbírkou rovněž není sbírka konaná církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním nebo náboženským účelům, pokud se konají v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?

V této věci je oprávněn jednat:

 • Obec
 • Kraj
 • Právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)

Veřejnou sbírku může konat pouze obec, kraj nebo jiná právnická osoba mající sídlo na území České republiky. Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace?

Podmínkou je splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace?

Oznámení o konání veřejné sbírky podejte písemně na příslušný úřad.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Oznámení o konání veřejné sbírky může právnická osoba podat na krajský úřad příslušný podle místa jejího sídla. Má-li právnická osoba sídlo na území hlavního města Prahy, může oznámení podat na Magistrát hlavního města Prahy. Koná-li veřejnou sbírku kraj nebo hlavní město Praha, podává se oznámení Ministerstvu vnitra.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

Na úřadě musíte předložit:

 • písemné oznámení o konání veřejné sbírky, vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka sběracími listinami
 • souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním sbírky, má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí
 • potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek, a o tom, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (oznamuje-li sbírku obec nebo kraj, tato potvrzení nepřipojuje)
 • Čestné prohlášení o tom, že právnická osoba nevstoupila do likvidace, že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa. (oznamuje-li sbírku obec nebo kraj, toto čestné prohlášení nepřipojuje)
 • čestné prohlášení o tom, že fyzická osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky jménem právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území ČR.

  Písemné oznámení o konání veřejné sbírky, musí obsahovat následující údaje:

  • název (obchodní jméno), sídlo a IČ právnické osoby oznamující konání veřejné sbírky, jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo členy statutárního orgánu právnické osoby; připojuje se originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne starší než 90 dnů, (oznamuje-li sbírku obec nebo kraj, uvádí: název a sídlo; připojuje se usnesení příslušného orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů)
  • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby; připojuje se doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává, (oznamuje-li sbírku obec nebo kraj, uvádí: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu starosty obce, jde-li o obec, nebo hejtmana kraje, jde-li o kraj, popřípadě osob jimi pověřených jednat jménem příslušného územního samosprávného celku ve věci sbírky)

   Poznámka: Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby musí být bezúhonná. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku spáchaný z nedbalosti. Za účelem prokázání bezúhonnosti si krajský úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o výpis z evidence  Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • účel sbírky
  • území, na němž se sbírka bude konat
  • datum zahájení a ukončení sbírky
  • způsob provádění sbírky
  • název a adresa banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, koná-li se sbírka shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném bankovním účtu
  • podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka sběracími pokladničkami
  • určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, koná-li se sbírka prodejem předmětů
  • určení výše příspěvku na vstupenkách, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, koná-li se sbírka prodejem vstupenek
  • číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků, koná-li se sbírka pronájmem telefonní linky

  Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

  Tuto životní situaci můžete řešit s pracovníky příslušných úřadů.

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

  Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

  • Konání sbírky je nutno oznámit příslušnému úřadu tak, aby tento úřad oznámení obdržel nejpozději 30 dnů před zahájením sbírky.
  • Jsou-li splněny náležitosti oznámení a neshledá-li příslušný krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat, osvědčí právnické osobě, která sbírku oznámila, datum přijetí oznámení. Toto osvědčení vydává příslušný krajský úřad bezodkladně.
  • Pokud není veřejná sbírka oznámena a příslušný krajský úřad neosvědčí přijetí tohoto oznámení, nesmí se sbírka provádět, uvádět v obecnou známost ani propagovat.
  • Sbírka může být propagována a její konání zahájeno nejdříve dnem následujícím po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného v osvědčení příslušného krajského úřadu o přijetí oznámení splňujícího předepsané náležitosti. Sbírka musí být zahájena nejpozději do 120 dnů ode dne oznámení příslušnému krajskému úřadu. Pokud není ve stanovené lhůtě zahájena, nelze ji již konat.

  Další účastníci postupu...

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány?

  Koná-li se sbírka déle než 1 rok, je právnická osoba konající sbírku povinna předložit vždy do 3 měsíců po uplynutí každého jednotlivého roku od data zahájení sbírky příslušnému krajskému úřadu ke kontrole průběžné vyúčtování sbírky. Nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je pak právnická osoba konající sbírku povinna předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky. Ve vyúčtování sbírky se uvádí výše jejího hrubého výtěžku, výše skutečných nákladů spojených s jejím konáním a výše čistého výtěžku sbírky včetně prokázání, zda a jakým způsobem byl použit čistý výtěžek ke stanovenému účelu sbírky. Zároveň se předkládají sběrací listiny, včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin, nebo jiné doklady o hrubém výtěžku sbírky v závislosti na způsobu jejího konání a doklady o nákladech spojených s jejím konáním.

   

  Podle kterého právního předpisu se postupuje?

  Postupuje se podle tohoto právního předpisu:

   

  117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

  V případě, že krajský úřad oznámení o konání veřejné sbírky odloží (oznámení o konání sbírky nesplňovalo náležitosti zákona o veřejných sbírkách a právnická osoba nedoplnila chybějící náležitosti oznámení ve lhůtě stanovené příslušným krajským úřadem ve výzvě), neexistuje žádný opravný prostředek, neboť tento postup není postupem podle správního řádu. Právnická osoba pak může podat nové oznámení o konání veřejné sbírky. V případě, že krajský úřad rozhodne, že sbírku nelze konat, může proti tomuto rozhodnutí právnická osoba podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

  Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě?

  Další informace naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra.

  Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost?

  Návod byl naposledy aktualizován 22. 4. 2009.

   

  Zpracováno podle Portálu veřejné správy - oznamování veřejných sbírek

Přejít na navigaci: