Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví / Zdravotnická zařízení

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

 

Historie

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., převzala ke dni 1.11.2003 zdravotní péči od dvou původních zdravotnických zařízení v Příbrami, a to Nemocnice s poliklinikami Příbram a Nemocnice s poliklinikou Příbram – Zdaboř.

Tímto převzetím péče došlo k jejímu sjednocení po stránce organizační, ekonomické, personální a medicínské.

Obě původní zařízení okamžikem, kdy jejich náplň činnosti převzala Oblastní nemocnice Příbram, a.s., ukončily veškerou činnost související s poskytováním péče.

Historie Oblastní nemocnice Příbram, a.s., se tak odvíjí od NsP Příbram a NsP Příbram – Zdaboř, jejichž činnost kompletně převzala a nadále ji rozvíjí. Jediným vlastníkem Oblastní nemocnice Příbram, a.s., je Středočeský kraj.

 

Hlavní cíle

Hlavními cíly nemocnice jsou:

- poskytování komplexní zdravotní péče v plném rozsahu všech zdravotnických služeb

- provozování lékárenské péče

- dopravní zdravotní služba, vozové zajištění pohotovosti

 

Současnost

Lůžková oddělení nemocnice:

ARO, OCHRIP, Interní oddělení včetně JIP, chirurgické oddělení včetně JIP, ortopedické oddělení, neurologické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, dětské oddělení včetně JIP, urologické oddělení, infekční oddělení včetně JIP, plicní oddělení, oční oddělení, ORL oddělení, oddělení lůžek následné péče, oddělení lůžek dlouhodobě nemocných


odborná ambulantní pracoviště:

ambulance bolesti, chirurgické ambulance, interní ambulance, ambulance cévní chirurgie, urologické ambulance, diabetologie, gastroenterologie, ortopedie, traumatologie, odborná ambulance vyšetřování dětských kyčlí, proktologie, hrudní chirurgie, hepatologie, diabetologie, poruchy metabolismu tuků, revmatologie, nefrologie, endokrinologie, dětská endokrinologie, kardiologie,  dětská kardiologie, arytmologie, kardiostimulace,  echokardiografie, plastická chirurgie, proktologie, mammologie, kýlní centrum, léčba ran,  sportovní lékařství, dětská ambulance, dětská nefrologie, dětská gastroenterologie, dětská diabetologie,  neurologie, gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie, kalmetizace, plicní ambulance, centrum pro léčbu závislosti na tabáku, urologie, ORL, onkologické centrum, oční ambulance, dermatovenerologie, rehabilitace, klinická psychiatrie, klinická psychologie, klinická hematologie,  choroby z povolání, preventivní medicína, praktické lékařství, stomatologie, dorostové lékařství, dietologie, klinická alergologie a imunologie, centrum očkování a cestovní medicíny, infekční ambulance

komplement – diagnostika

nukleární medicína, klinická biochemie, klinická hematologie, klinická mikrobiologie a parazitologie, zobrazovací metody (angiografie, skiaskopie, sonografie, CT pracoviště, magnetická rezonance, mamogafie), patologická anatomie, antibiotické centrum


další provozy

lékárna s odbornými pracovišti

dopravní zdravotní služba


spádová oblast

užší spádová oblast – cca 150 tisíc obyvatel

regionální spádová oblast – cca 250 až 300 tisíc obyvatel

nadregionální oblast – v některých oborech přesahuje spádovost nemocnice nejen region Příbramska, ale i samotný Středočeský kraj

 

Stavby

Areál I.

V současné době probíhá realizace projektu dostavby
a modernizace nemocnice ve smyslu stavby dvou zcela nových budov – C (pavilon operativy), která je stavěna jako nová součást budovy D – monoblok. V této budově  bude sídlit ARO, pooperační chirurgická JIP, centrální operační sály, centrální příjem pacientů. Pavilon C bude dokončen v prosinci 2009 a po přemístění jednotlivých pracovišť bude následně zprovozněn v 1. čtvrtletí 2010.

V nové budově F bude umístěno pracoviště klinické hematologie a krevní transfuze, klinická biochemie a nemocniční lékárna. Tato budova bude dokončena a zprovozněna již na podzim roku 2009.

Součástí projektu jsou i úpravy sadových a parkovacích ploch.

Celková hodnota tohoto projektu: 900 mil. Kč.

Dokončuje se také rekonstrukce a modernizace patologického oddělení, na niž nemocnice získala finanční prostředky z ROP Střední Čechy NUTS II.

V současné době nemocnice finalizuje projekt rekonstrukce a modernizace prvních dvou křídel (D1 a D3) budovy D - monoblok. Hodnota tohoto projektu je cca 500 mil. Kč., z toho nemocnice žádá o finanční prostředky z evropských fondů cestou ROP Střední Čechy NUTS II., ve výši 150 mil. Kč., na zdravotnické technologie.

Následně je v plánu nemocnice rekonstruovat a modernizovat i zbylá dvě křídla monobloku (D2 a D4) a budovu I (infekční pavilon).

 

Areál II.

V této chvíli probíhá v tomto areálu rekonstrukce a modernizace  rehabilitačního oddělení včetně vodoléčby, na niž nemocnice získala finanční prostředky z ROP Střední Čechy NUTS II.

Nemocnice v tomto areálu postupně centralizuje, ale i modernizuje následnou lůžkovou a ambulantní péči. Své místo zde má i nukleární medicína, hemodializační centrum a další pracoviště.

 

Vztah k pacientům a zaměstnanci nemocnice

Samozřejmě, že pro kvalitu poskytované zdravotní péče je nezbytná  vysoká míra a kvalita vybavenosti zdravotnického zařízení. Neméně, možná však ještě více  důležitější je ale také  kvalitní, odborně erudovaný, pečlivý, vstřícný a lidský přístup celého personálu nemocnice.

Nejen proto si příbramská nemocnice svých zaměstnanců a jejich odpovědné práce velmi váží.

Záleží nám na přístupu a kvalitě komunikace personálu s pacienty i návštěvníky nemocnice. Ze všech těchto důvodu jsou pro zaměstnance na straně jedné v nemocnici k dispozici různé výhody nebo programy, na straně druhé sleduje vedení nemocnice mimo jiné i pomocí anketních průzkumů zpětnou vazbu, tedy spokojenost i případnou nespokojenost našich pacientů a následně všechna zjištění řeší ke spokojenosti především našich klientů.

Oblastní nemocnice v Příbrami považuje za zásadní i minimalizaci nepříjemných pocitů pacienta v nemocnici při hospitalizaci, jako je například pocit osamění, nejistoty, odtrženost od rodiny a přátel.

Toto téma není dominantní pouze pro dětské pacienty, i když se dětí týká asi nejvíce. Podobné pocity mohou mít v nemocnici i starší lidé, lidé bez rodin, lidé, jejichž příbuzní žijí daleko od pacientova bydliště. Nikdo z nás jistě není úplně šťasten, že může pobývat v nemocnici.

Pro odbourání tzv. nemocničního stresu, ale také pro odreagování a zaplnění volného času slouží v Oblastní nemocnici Příbram programy pro pacienty. Namátkou z nich vybíráme projekt Zdravotní klaun, Dobrovolnické centrum, Koncerty pro pacienty, Hrajeme si s nemocnicí a další.

 

Komplexním cílem nemocnice je poskytovat stále kvalitnější zdravotní péči, rozvíjet nové metody a vysoce specializované medicínské obory, postupně modernizovat a rekonstruovat jednotlivé budovy a pracoviště v nich umístěná, pokračovat ve stabilizaci, rozvoji a motivaci odborného personálu a citlivě, vstřícně a lidsky přistupovat k našim pacientům, jejich rodinám i přátelům.

Adresa a kontakty

Adresa:Podbrdská 269, Příbram V - Zdaboř, 26195
Telefon:318641111
E-mail:vlasta.hefkova@onp.cz
Fax:318625113
WWW:http://www.nemocnicepribram.cz

Další informace

Zřizovatel:právnická osoba - zakladatel - Středočeský kraj
Ředitel:MUDr. Stanislav Holobrada - ředitel

Přejít na navigaci: